Adatvédelem

Tájékoztatásunk a brunovassari.hu honlappal és a honlapon hirdetett szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki. Más szolgáltatásokra vonatkozóan önálló tájékoztatást nyújtunk, személyesen, papír alapon.

Az adatkezelő
Neve: Sportmentor Kft.
Székhelye: 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 30. 1/5.
Cégjegyzékszáma: 09-09-016206
Adószáma: 14603383-2-09
Email: info@nullbrunovassari.hu

Adatkezelő honlapjának címe: http://brunovassari.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, időtartama
Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet
A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy reagálni tudjunk a megkeresésére, szükségünk van a nevére és e-mail címére, ezek kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, a postafiókunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és töröljük a felesleges leveleket külön kérés nélkül.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulását visszavonhatja az info@nullbrunovassari.hu e-mail címre küldött e-maillel. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával
A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy reagálni tudjunk a megkeresésére, szükségünk van a nevére és a telefonszámára, ezek kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el.
Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@nullbrunovassari.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számát, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.
Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámát felírjuk az Önhöz tartozó ügyfél kartonra, elmentjük a telefonunkra, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait, erről lejjebb írunk.

Kapcsolatfelvétel a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül
A https://brunovassari.hu/ honlapon elhelyezett kozmetikusoknak menüpontra kattintva lehetőség van űrlapon keresztül történő üzenetküldésre. Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk Önnek, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról fel tudja venni velünk a kapcsolatot. A neve, telefonszáma és az e-mail címe megadását kötelezően kérjük, hogy a megkeresésre reagálni tudjunk. Hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat.
A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, a postafiókunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és töröljük a felesleges leveleket külön kérés nélkül.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulását visszavonhatja info@nullbrunovassari.hu e-mail címre küldött e-maillel. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Számlázás
A számlázás jogi kötelezettségünk, ezért van szükségünk az adataira. A tárolás időtartama nem a mi döntésünk, jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk. Ha nem adja meg a kért adatokat, nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.
Más marketing tevékenységet nem folytatunk honlapunkon
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk harmadik országba.

Az érintett jogai
Biztosítjuk a személyes adatokhoz a hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathozdozhatóságról. Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal.
Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, mi tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk a nevét, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatát, kérésére helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot, ha visszavonta a hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
A jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhat, adatai törlésre kerülnek.
Személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra, ezért az elfeledtetéshez való jogot nehéz értelmezni nálunk. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, ha mégis előfordulna, mert mondjuk névvel ad rólunk jó véleményt, majd később élni szeretne az elfeledtetéshez való jogával, megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk Önnek.
Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Azt már írtuk, elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk Önről személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérheti.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk, azaz tartogassuk még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja. A tiltakozásokat az info@nullbrunovassari.hu e-mail címre várjuk.

Adathordozhatóság
Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ez esetben átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

Automatizált döntéshozatal
Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így megbízóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

Panasz benyújtása
Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban javítjuk a szabálytalanságot. Ide várjuk az üzenetét: info@nullbrunovassari.hu.
Ha nem velünk szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetét (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdésével felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

A megfelelő biztonság
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. január 1-jén lép hatályba.
A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettük és irányadónak tekintjük a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:


Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulum bekezdései, továbbá a 12-22. cikk és
http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényhttps://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);
http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:

 • Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet
  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
 • Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával
  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
 • Számlázási kötelezettségünk teljesítése
  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit.
 • Cookie-k kezelése
  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

COOKIE SZABÁLYZAT

A jelen Süti (angolul: Cookie) szabályzat (a továbbiakban: cookie) a Sportmentor Kft., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap (brunovassari.hu) használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben Ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is!

A COOKIE (SÜTI)
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapomon.
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.
Az oldalon Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik. A cookie-k, sütit törölhetőek a böngészőkből, továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

MI A COOKIE-K CÉLJA?
Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

HOGYAN KELETKEZIK A COOKIE?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

HOGYAN HASZNÁLÓDIK A COOKIE?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált vagy visszalátogató felhasználót.

MILYEN COOKIE-T HASZNÁLUNK?
Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie:
Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:
Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:
Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:
Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, cikkeinket másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Google+, Pinterest, Twitter, Tumblr, Reddit vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:
Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:
Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám:
Ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

HOGYAN TÖRTÉNIK A COOKIE-K KEZELÉSE?
Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:
Minden cookie elfogadása
Minden cookie elutasítása
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét.
Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Az oldalon a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

 • A Cookie-kat használjuk, hogy jobb internetes élményt nyújtsunk.
 • A Google Analytics weboldalunk fejlesztése érdekében nyomon követjük a felhasználói adatokat.
 • A Facebook segítségével nyomon követjük a kapcsolatokat a közösségi médiával.
 • Az Adwords segítségével nyomon követhetjük konverzióinkat a Google kattintások segítségével.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében is elhelyezünk cookie-kat.
Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Reddit, Tumblr) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.